Hội thảo
Chuyển đổi số - Nền tảng cho phát triển bền vững

Chuyển đổi số

Nền tảng cho phát triển bền vững

Hà Nội, 25/11/2022

Đặt câu hỏi

Đơn vị tổ chức

Đơn vị tài trợ

Quét mã để tải tài liệu

Diễn giả

...
Ông William E. Abbott

Digital Solutions Business Manager

...
Ông Kiran Babu Krissada

Bently Nevada Digital sales

...
Ông Vũ Ngọc Sơn

Giám đốc công nghệ Công ty NCS

...
Ông Manish Prakash

APAC Public Sector Lead

Bản đồ